Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Společnosti: Mariina lékárna s.r.o.

se sídlem: Dobrovského 248, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn

IČ 07569173

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 36976

(dále též jen „Prodávající“)

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě Prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.mariinabotarna.cz (dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Obchodní podmínky jsou v rámci e-shopu každému přístupné.

 

 1. Veškeré smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „OZ“).

 

 1. Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s OZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).
 2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

  KUPNÍ SMLOUVA

 

 1. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.

 

 1. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky e-shopu. Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy je Prodávajícímu doručena Kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněná, potvrzená a odeslaná objednávka (dále jen „objednávka“). Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s těmito VOP a že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených OZ je ve smyslu ustanovení § 1726 OZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) OZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

 

 1. Prodávající je po potvrzení objednávky povinen obstarat a odeslat Kupujícímu objednané zboží v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladě. Uzavřením kupní smlouvy vzniká Prodávajícímu závazek odevzdat zboží Kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, Kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.

 

 1. Uzavřením kupní smlouvy Kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl Kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

 

 

PROCES UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 1. Kupující realizuje objednávky buď prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo bez registrace.

 

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní („uživatelský účet“). Prostřednictvím svého uživatelského účtu může Kupující provádět objednávání zboží. Pro aktivaci uživatelského účtu je nutné vyplnit veškerá povinná pole registračního formuláře a potvrdit souhlas s těmito obchodními podmínkami a podmínkami pro zpracování osobních údajů uvedenými v Zásadách zpracování osobních údajů.

 

 1. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za aktuální a správné.

 

 1. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

 1. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy (i) Kupující svůj uživatelský účet déle než 48 měsíců nevyužívá, (ii) informace zadané Kupujícím v rámci registrace jsou úmyslně nesprávné (iii) či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

 

 1. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. K realizaci nákupu je nezbytné vyplnit veškerá povinná pole objednávkového formuláře a při každém jednotlivém nákupu potvrdit souhlas s těmito obchodními podmínkami a podmínkami pro zpracování osobních údajů uvedenými v Zásadách zpracování osobních údajů.

 

 1. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen v odůvodnitelných případech uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.

 

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží včetně všech daní a poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, čímž není dotčeno ustanovení článku III.16 těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, včetně způsobů doručení zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Doručování mimo Českou republiku může být realizováno pouze na základě individuální dohody Prodávajícího s Kupujícím.

 

 1. Pro objednání zboží vyplní/potvrdí Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

 • objednávaném zboží (objednávané zboží Kupující vloží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží;
 • těchto obchodních podmínkách a podmínkách pro zpracování osobních údajů uvedených v Zásadách zpracování osobních údajů, jedná-li se o Kupujícího bez registrace. (dále společně jen jako „Dokončit objednávku a objednat zboží“)

 

 1. Před zasláním objednávky Prodávajícímu webové rozhraní obchodu umožňuje Kupujícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

 

 1. Kupující je před odesláním objednávky rovněž seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží.

 

 1. Objednávku, resp. návrh na uzavření kupní smlouvy, odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku a objednat zboží“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

 

 1. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce („elektronická adresa Kupujícího“), přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy.

 

 1. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího před uzavřením kupní smlouvy o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

 1. Objednávku, která není se souhlasem Prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je Prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji Kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka Kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

 

 1. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího, přičemž za takovou akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany Prodávajícího Kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího prostřednictvím e-mailu či telefonicky. V případě, že do 5 pracovních dnů nedojde k akceptaci příslušné objednávky zboží ze strany Prodávajícího, platí, že Kupující není dále objednávkou vázán.

 

 1. Pro vyloučení pochybností platí, že kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že webové rozhraní obchodu uvádělo omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě kupní smlouvy.

 

 1. Uzavřením kupní smlouvy Kupující (ať již s registrací nebo bez registrace) souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením. Tyto obchodní podmínky jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na webové stránce a jsou též Kupujícímu zasílány v příloze e-mailu současně s potvrzením přijetí (akceptace) objednávky.

 

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

 

 1. Informace o realizovaných objednávkách a uzavřených kupních smlouvách jsou archivovány ve webovém rozhraní obchodu, a to po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů. Tyto informace nejsou přístupné třetím stranám.

 

 

SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENA ZBOŽÍ

 

 1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e-shopu.

 

 1. Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude Prodávající účtovat Kupujícímu nad rámec ceny zboží balné, náklady za doručení zboží Kupujícímu a způsob platby. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Doručování mimo Českou republiku může být realizováno pouze na základě individuální dohody Prodávajícího s Kupujícím.

 

 1. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky Kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

 

 1. Kupující může zboží převzít až po úplném uhrazení kupní ceny, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu předem a Prodávající není schopen v dohodnuté době zajistit dodání vybraného zboží, Prodávající neprodleně vrátí peněžité plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta vrácení kupní ceny je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovní poukázkou).

 

DODACÍ PODMÍNKY

 

 1. Kupující si může zboží vyzvednout v prodejně Prodávajícího na adrese: Dobrovského 248, Horšovský Týn nebo nechat zboží doručit na Kupujícím uvedenou adresu. Volbu způsobu dodání zboží provede Kupující v objednávce.

 

 1. Zvolí-li Kupující v rámci objednávky jako způsob dodání zboží v prodejně Podávajícího, bude zboží Kupujícímu dodáno do prodejny Prodávajícího, a to nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, kde si Kupující zboží vyzvedne. Zboží si může Kupující vyzvednout vždy pouze v otevírací době předmětné prodejny. Zboží bude Kupujícímu předáno spolu s prodejním dokladem a záručním listem.

 

 1. Zvolí-li Kupující v rámci objednávky jako způsob dodání zboží na adresu, kterou Kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého Kupující vybere v rámci své objednávky, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

 1. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 2. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit příslušnému přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

 

 1. Uvede-li Kupující v objednávce e-mailovou adresu, bude Prodávající Kupujícího o stavu vyřizování jeho objednávky (resp. kupní smlouvy) informovat prostřednictvím tohoto e-mailu.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 1. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu Kupujícího učiněnou v jeho objednávce.

 

 1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, případně další náklady za zvolené služby (pojištění apod.), tak jak jsou Kupujícím vybrány v rámci procesu objednávky.

 

 1. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku (pokud jsou tyto možnosti platby ze strany webového rozhraní obchodu umožněny) je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy; při prodlení s úhradou kupní ceny je Prodávající oprávněn od příslušné kupní smlouvy odstoupit.

 

 1. V případě bezhotovostní platby převodem na účet (pokud je tato možnost platby ze strany webového rozhraní obchodu umožněna) je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží na účet Prodávajícího společně s uvedením variabilního symbolu platby; tyto údaje budou v rámci potvrzení objednávky Kupujícímu sděleny na elektronickou adresu Kupujícího. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

 

 1. Online platby:

 

 • Online platby pro nás zajišťuje platební brána Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

 

 • Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

2023-05-16 22_07_26-Prezentace1 - PowerPoint

 • Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

2023-05-16 22_14_48-Prezentace1 - PowerPoint

 ·        Kontakty

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

  

 1. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

 1. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí zboží Kupujícím ve vlastnictví Prodávajícího, přičemž vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem, který nastane později. Nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

 

 1. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího. Elektronický daňový doklad – faktura je rovněž k dispozici ke stažení v uživatelském účtu.

 

 1. Kupující bere na vědomí, že ceny zboží na webové stránce se mohou lišit od cen zboží v kamenném obchodě Prodávajícího.

 

 NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

 

 1. Je-li Kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího vždy převzetím zboží.

 

 • Práva z vadného plnění a záruka za jakost

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

 1. Prodávající dodá Kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

 

 1. Nároky Kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými právními předpisy, zejména OZ.

 

 1. Kupující může uplatnit reklamaci v prodejně Prodávajícího nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

 

 1. V případě existence vad, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti;
  2. na odstranění vady opravou věci;
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  4. odstoupit od smlouvy.

 

 1. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

 

 1. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

 

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

 

 1. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

 

 1. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

 1. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 

 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 

 1. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

 

 1. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY

 

 1. Ustanovení tohoto článku IX. obchodních podmínek se vztahují výhradně na Kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn Kupující, který je spotřebitelem.

 

 1. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

 

 1. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží Prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.

 

 1. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

 1. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

 1. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

 

 1. V souladu s příslušným ustanovením OZ sděluje Prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor je přílohou obchodních podmínek.

 

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ARCHIVACE KUPNÍ SMLOUVY

 

 1. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány Prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně Prodávající, případně subjekt Prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

 

 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována na základě právních předpisů platných a účinných na území České republiky.

 

 1. Zpracování osobních údajů se řídí dokumentem “Zásady zpracování osobních údajů“.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

 

Společnosti: Mariina lékárna s.r.o.

se sídlem: Dobrovského 248, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn

IČ 07569173

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 36976

 

 

 

ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s kupní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 22.2.2022

 

 1. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

 

 1. Přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

Formulář odstoupení od kupní smlouvy